• เพิ่ม ลบ แก้ไขการนัดหมาย
  • ค้นหาการนัดหมายผู้ป่วยจากชื่อ นามสกุล ผ่านระบบ search โดยกำหนดช่วงเวลาได้
  • รายการนัดหมายในแต่ละวันหรือในแต่ละสัปดาห์จะแสดงอยู่บน Dashboard

MyClinicPlus มีความสามารถในการจัดการการนัดหมายได้ดังนี้