การตกลงสมัครเข้าใช้บริการทุกประเภทของ MyClinicPlus นั้นถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ เงื่อนไขฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมาย

  1. คำจำกัดความ

“ข้อตกลง” หมายความถึง เงื่อนไขการใช้บริการ, สัญญา

“คู่สัญญา” หมายความถึงเจ้าของ MyClinicPlus และ ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการ

“ค่าบริการ” หมายความถึง ค่าบริการรายปีที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระตามรอบที่กำหนดตามสัญญา ตามอัตราที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

“ข้อมูล” หมายความถึง ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทาง MyClinicPlus

“ข้อมูลลับ” หมายความถึง ข้อมูลต่างๆที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความถึง สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ลิขสิทธิ, สิทธิโดยธรรม, สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

“การให้บริการ” หมายความถึง การให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารคลินิกออนไลน์

“ผู้ใช้งานในระบบ” หมายความถึง บุคคล หรือบริษัทอื่นใด ที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับ MyClinicPlus แต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใช้บริการในนามของตัวผู้ใช้บริการ

“ท่าน” หมายความถึง ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับ MyClinicPlus ไม่รวมถึง ผู้ใช้งานในระบบ

“MyClinicPlus” หมายความถึง เจ้าของซอฟต์แวร์ MyClinicPlus

“เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

2. การให้บริการ

2.1 แพคเกจและรูปแบบการให้บริการต่างๆนั้นไปไปตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

2.2 การให้บริการของ MyClinicPlus สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและตามสภาพสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ MyClinicPlus ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าเวลาใด โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ MyClinicPlus จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าผ่านช่องทางอีเมลล์ หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของท่านในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์

2.3 MyClinicPlus ให้สิทธิท่านในการใช้บริการซอฟต์แวร์ ผ่านทางเว็บไซต์ตามแพคเกจการใช้บริการที่ท่านได้เลือกไว้ โดยสิทธิดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิเด็ดขาด และไม่สามารถโอนได้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

2.4 ท่านมีสิทธิมอบหมายให้บุคคลหรือบริษัทใดๆเป็นผู้ใช้งานในระบบเพื่อเข้าจัดการระบบบริหารคลินิกออนไลน์ได้โดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการใดๆที่ผู้ใช้งานในระบบได้กระทำลงเสมือนกับเป็นการกระทำของท่านเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความรับรู้ของท่านหรือไม่ก็ตาม และหากการปฏิบัติของผู้ใช้งานในระบบก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน MyClinicPlus จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

2.5 ท่านมีสิทธิเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบได้ตามที่ท่านเห็นสมควร ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างท่านและผู้ใช้งานในระบบ MyClinicPlus จะปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งของท่านแต่เพียงผู้เดียวในฐานะคู่สัญญา

2.6 MyClinicPlus ขอสงวนสิทธิในการไม่ปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใดๆจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้งานในระบบที่ท่านเลือก หรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของท่าน ที่มิใช่คู่สัญญากับบริษัท เว้นแต่ จะปรากฏว่าท่านได้ให้ความยินยอมชัดแจ้งแก่ทาง MyClinicPlus เป็นลายลักษณ์อักษร

3. การสมัครใช้บริการ การต่อสัญญา และการเลิกสัญญา

3.1 การสมัครใช้บริการ: การสมัครใช้บริการนั้นสามารถทำได้โดยส่งคำขอใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ MyClinicPlus ขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธคำขอใช้บริการใดๆที่ ไม่ผ่านหลักเกณท์การประเมินของ MyClinicPlus ทั้งนี้ MyClinicPlus ไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหลักเกณท์การประเมินดังกล่าว

3.2 การต่อสัญญา: ระยะเวลาขั้นต้นในการใช้บริการแพคเกจการให้บริการประเภทมีค่าบริการของ MyClinicPlus นั้นมีระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นบนหน้าเว็บไซต์ หากลูกค้าไม่แสดงเจตนาต่อสัญญาตามวิธีการที่ MyClinicPlus กำหนด (ตามข้อกำหนดข้อที่3.3.1) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการจะยกเลิกออกไปโดยอัตโนมัติ

3.3 การเลิกสัญญา

3.3.1 สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ

3.3.1.1 กรณีเลิกสัญญาประเภทที่ไม่มีค่าบริการ: ท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง MyClinicPlusThai@gmail.com

3.3.1.2 กรณีเลิกสัญญาประเภทมีค่าบริการรายปี: ท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง MyClinicPlusThai@gmail.com การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ยื่นคำขอเลิกการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ปิด Account ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) MyClinicPlus จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ

3.3.2 สิทธิในการเลิกสัญญาของ MyClinicPlus

3.3.2.1 MyClinicPlus มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ว่าเวลาใดๆ เมื่อ MyClinicPlus ทำการบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่าการเลิกสัญญา มีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในเดือนถัดมาจากเดือนที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา

3.3.2.2 ข้อกำหนด ตาม 3.3.2.1 นั้นมิได้ใช้บังคับกับกรณีเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ รายละเอียดเป็นไปตาม ข้อกำหนดข้อที่ 4.4.9

4. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

4.1 การชำระค่าบริการ: ท่านมีหน้าที่ชำระค่าบริการรายปีตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพคเกจที่ท่านเลือกใช้บริการ โดย MyClinicPlus จะทำการเรียกเก็บเงินในทุกรอบปีหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพคเกจดังกล่าว จนกว่าจะมีการเลิกสัญญา(ตามข้อกำหนดที่ 3.3) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการหรือชำระล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของท่านชั่วคราวจนกว่าจะมีการชำระราคาโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ MyClinicPlus ไม่มีความรับผิดใดๆในความเสียหายที่เกิดจากการระงับการใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว

4.2 การให้ข้อมูล: ท่านมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการแก่ MyClinicPlus ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อบริษัท, ชื่อทางการค้า, ตัวแทน, ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นในการติดต่อ ท่านจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ MyClinicPlus ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ตามวิธีการแจ้งข้อมูลที่ MyClinicPlus กำหนด โดย MyClinicPlus อาจขอให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และท่านยอมรับว่าจะปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวของ MyClinicPlus

4.3 ข้อห้ามในการใช้บริการ:

4.3.1 ท่านมีสิทธิใช้บริการของ MyClinicPlus เพื่อจัดการบริหารคลินิกออนไลน์ตามปกติธรรมดาการค้าของท่านโดยสุจริต และชอบด้วยกฏหมายเท่านั้น ทั้งนี้ท่านจะต้องไม่ใช้บริการของ MyClinicPlus เพื่อสนับสนุน หรือใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับการหรือกิจการใดๆอันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งตามกฏหมายไทย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบการกระทำดังกล่าว MyClinicPlus ขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และ ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆต่อตัวผู้ฝ่าฝืนหรือบุคคลภายนอก

4.3.2 ท่านจะต้องไม่ส่งข้อมูลใดๆเข้ามาในระบบของ MyClinicPlus อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ที่บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน (๒)นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน (๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา (๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)”

4.4 หน้าที่ทั่วไปในการใช้บริการ

4.4.1 ท่านจะต้องเก็บรักษา User name และ Password ของท่านไว้ด้วยความระมัดระวังและเป็นความลับ โดยท่านจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาต MyClinicPlus จะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใดๆ เป็นการกระทำของท่านในฐานะคู่สัญญาที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว ในกรณีที่มีการใช้ User name และ Password ของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ปราศจากอำนาจ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ MyClinicPlus ทราบโดยทันที เพื่อที่ทางเราจะได้ใช้มาตราการเพื่อทำการยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทังนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเท่านั้น MyClinicPlus ไม่มีความรับผิดใดๆต่อท่านหรือผู้อื่นในความบกพร่องหรือผลใดๆของการใช้มาตรการเช่นว่า เมื่อท่านสมัครใช้บริการ ถือว่าท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่ MyClinicPlus ในการดำเนินมาตราการดังกล่าว

4.4.2 ท่านจะต้องไม่พยายามหรือกระทำการใดๆที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์คของ MyClinicPlus และของบุคคลภายนอกที่ MyClinicPlus ได้ใช้ประกอบการให้บริการ

4.4.3 ท่านจะต้องไม่พยายามหรือกระทำการใดๆเพื่อเข้าถึงส่วนใดๆของเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจในการกระทำเช่นว่า เว้นแต่ท่านได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำได้

4.4.4 ท่านจะต้องไม่ส่งหรือป้อนข้อมูล หรือเอกสารใดๆเข้ามาในเวบไซด์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ ของ MyClinicPlus หรือ ของบุคคลภายนอกที่ MyClinicPlus ได้ใช้ประกอบการให้บริการ หรือของสมาชิกท่านอื่น ข้อความนี้ให้รวมถึง การส่งหรือป้อนข้อมูลหรือเอกสารใดที่ละเมิดต่อกฏหมาย หรือ ที่ท่านไม่มีสิทธิจะใช้ตามกฏหมาย

4.4.5 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของ MyClinicPlus ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้ MyClinicPlus เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว

4.4.6 ในกรณีที่ MyClinicPlus มีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งค่าทนายความ) เกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของท่าน ท่านยอมรับว่าจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ MyClinicPlus โดยสิ้นเชิง

4.4.7 หากท่านกำหนดให้ผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการบัญชีของท่าน บริษัทจะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของท่าน หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

4.4.8 ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาด้านเทคนิค หรือการใช้งาน ท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมประการใด ให้ติดต่อ หน่วยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ (Help support) ของ ทาง MyClinicPlus ตามช่องทางการติดต่อที่แสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์

4.4.9 การผิดหน้าที่ใดๆตามที่ระบุไว้ MyClinicPlus มีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

5. การโอนสิทธิ

5.1 MyClinicPlus ไม่อนุญาตให้ท่านโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก MyClinicPlus

5.2 ในกรณีที่ MyClinicPlus มีความประสงค์ที่จะโอนบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของ MyClinicPlus หรือบุคคลอื่น MyClinicPlus อาจโอนสถานะทางสัญญาภายใต้สัญญาให้บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของ MyClinicPlus หรือบุคคลอื่น หลังจากที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการ จะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในการโอนดังกล่าวแล้วเป็นการล่วงหน้า

6. ความลับ และข้อมูลส่วนบุคคล

ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง MyClinicPlus จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่

• ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือกระทำตามคำร้องขอของท่าน

• ในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น

7. ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1 MyClinicPlus เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจาก MyClinicPlus ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลงและ เงื่อนไขในเว็บไซต์

7.2 ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ใน Account (บัญชีผู้ใช้งาน) ของท่านถือเป็นทรัพย์สินของท่าน อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือ เอกสารอิเลคทรอนิคส์ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าท่านได้ชำระค่าบริการรายปีโดยสิ้นเชิงแล้ว และถือว่าท่านได้อนุญาตให้ MyClinicPlus ใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บ หรือ ทำการสำรอง(Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของ MyClinicPlus เพื่อประโยชน์ของท่านในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้วยความสะดวกรวดเร็ว

7.3 การสำรองข้อมูล (Backup) และ การเก็บรักษาข้อมูลของท่านถือเป็นนโยบายและทางปฎิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของ MyClinicPlus มีมาตราการรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล อย่างไรก็ดี MyClinicPlus ไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าประการใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้ ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสำรองข้อมูลหรือทำการคัดลอกข้อมูลหรือเอกสารใดๆที่ท่านต้องการส่งเข้ามาในระบบด้วยตัวท่านเองอีกทางหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน MyClinicPlus ไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณีข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย

8. การรับมอบอำนาจจากผู้อื่น และ การใช้บริการของ MyClinicPlus เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก

8.1 การรับมอบอำนาจจากผู้อื่น ในกรณีที่ท่านสมัครเข้ารับบริการของ MyClinicPlus ในฐานะตัวแทนของผู้อื่น ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านมีสิทธิและได้รับมอบอำนาจชัดแจ้งจากตัวการในการตกลงเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และไม่ว่าประการใดท่านยอมรับว่าท่านเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้เฉกเช่นเดียวกับตัวการ กล่าวคือท่านไม่อาจอ้างความเป็นตัวแทนเพื่อหลุดพ้นความรับผิดใดๆตามข้อตกลงนี้

8.2 การใช้บริการของ MyClinicPlus เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก ในกรณีที่ท่านใช้บริการของ MyClinicPlus เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก ให้ถือว่า ท่านรับประกันว่าท่านมีสิทธิตามกฏหมายที่จะดำเนินการดังกล่าว แต่ทั้งนี้ MyClinicPlus จะไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอ หรือตามคำสั่งใดๆจากบุคคลภายนอกที่มิใช่คู่สัญญากับ MyClinicPlus

ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของ MyClinicPlus ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้ MyClinicPlus เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว MyClinicPlus ไม่มีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่ว่ากรณีใดๆ

9. การระงับการให้บริการ

9.1 MyClinicPlus อาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุจำเป็นบางประการ (ตามข้อกำหนดที่ 9.2) และในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการ MyClinicPlus ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า MyClinicPlus ไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด

9.2 เหตุแห่งการระงับการให้บริการอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการเฉพาะ

9.2.1 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ

9.2.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการไม่สามารถใช้งานได้

9.2.3 เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ

9.2.4 การขัดข้องของระบบของบุคคลภายนอกที่ MyClinicPlus ใช้ประกอบการให้บริการของ MyClinicPlus

9.2.5 การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ ยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าขัดข้อง, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ, ภับพิบัติต่างๆ, ความไม่สงบของเหตุการณ์บ้านเมือง, การนัดหยุดงาน หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นใด

10. การยกเลิกการให้บริการ

MyClinicPlus ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดๆต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

11. ข้อจำกัดความรับผิด

11.1 แม้ MyClinicPlus จะมีความตั้งใจและพยายามอย่างยิ่งในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตาม MyClinicPlus ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้บริการของท่านจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus)) ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอุปสรรค์แก่ท่านในการใช้บริการของเรา

11.2 MyClinicPlus ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้บริการ หรือที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องในการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการจงใจหรือความประมาทประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ MyClinicPlus ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว MyClinicPlus จำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแก่ท่านไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสุงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการรายปีที่ MyClinicPlus ได้รับชำระจากท่าน ในปีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น

12. ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้บริการ

หากมีข้อกำหนดหรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการ MyClinicPlus ฉบับ นี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฏหมายไทย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือข้อความที่ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นที่เหลือหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

13. การขัดกันของเงื่อนไขการใช้บริการ

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดในการใช้บริการ MyClinicPlus ฉบับภาษาไทยและฉบับคำแปล เงื่อนไขการใช้บริการ MyClinicPlus ฉบับภาษาไทยจะมีผลเหนือเงื่อนไขฉบับภาษาอื่น

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

เงื่อนในการใช้บริการ MyClinicPlus ฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฏหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงกฎหรือบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกกฎหมายหรือการขัดกันของกฎหมาย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

15. MyClinicPlus ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

การใช้บริการไม่ว่าเวลาใด โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเวบไซต์ ทั้งนี้ MyClinicPlus จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าผ่านช่องทางอีเมล์ หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของลูกค้าในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์