• เพิ่ม ลบ แก้ไขประวัติการรักษาผู้ป่วย
  • เก็บบันทึกวันที่มารักษา การรักษา ยาที่จ่าย และค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้งได้
  • ค้นหาประวัติการรักษาของผู้ป่วยจากชื่อ นามสกุล อาการป่วย ผ่านระบบ search โดยกำหนดช่วงเวลาได้
  • ประวัติการรักษาในแต่ละครั้งจะรวมอยู่ในหน้าประวัติผู้ป่วยอัตโนมัติไม่ต้องเสียเวลาค้นหา