• เพิ่ม ลบ แก้ไขรายการยาที่ใช้ในคลินิก
  • ระบุต้นทุนยา กำหนดราคาขายของยาได้
  • เมื่อมีการจ่ายยาให้ผู้ป่วย ปริมาณยาใน stock จะลดลงทันทีแบบ real time
  • สามารถกำหนดปริมาณจัดเก็บขั้นต่ำของยาได้ เมื่อมีปริมาณต่ำกว่าจะมีการแจ้งเตือน
  • จำนวนยาในรายการมีการ update แบบ real-time