ระบบ MyClicnicPlus มีความสามารถในการใช้งานสำหรับระบบเวชระเบียนผู้ป่วยดังนี้

  • เพิ่ม ลบ แก้ไขประวัติผู้ป่วย
  • เก็บบันทึกข้อมูลที เพศ, วันเดือนปีเกิด, อายุ, สัญชาติ, สวัสดิการการรักษาพยาบาลได้
  • เก็บข้อมูล การแพ้ยา และ โรคประจำตัวได้
  • ค้นหาประวัติผู้ป่วยได้จากชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ผ่านระบบ search ได้อย่างรวดเร็วเพียงกรอกข้อมูลเพียงแค่บางส่วน