MyClinicPlus สามารถสรุปรายงาน เป็นรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, 7 วันย้อนหลัง หรือ 30 วันย้อนหลังได้

  • โดยรายงานจะสามารถแสดงจำนวนการนัดหมาย, จำนวนการรักษา และรายรับจากการรักษา
  • สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการทราบ จำนวนการรักษา และรายรับจากการรักษาได้
  • มีการแจ้งเตือนรายการยาที่ควรจัดซื้อเพิ่มเติม